Innkalling til årsmøte for 2021

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 4. Jan 2022


Det innkalles med dette til årsmøte for Ullensaker Orienteringslag tirsdag 1. februar 2022.

Sted: MS Teams (digitalt), evt. Frivillighetens hus, Jessheim (kan bli endret på kort varsel).

Tid: kl. 19:00

 

SAKLISTE: 


  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder og referent 
  3. Valg av to til å underskrive protokollen 
  4. Behandle årsmeldingen for 2021
  5. Behandle regnskapet for 2021
  6. Saker fra styret 
  7. Innkomne forslag
  8. Behandle budsjettet for 2022
  9. Valg 

Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/leder i hende innen 18. januar 2022. Sendes til ullensakerorientering@gmail.com 

 

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

 

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, se o-lagets Lovnorm §5.

For styret i Ullensaker o-lag, 

Tommy Skårbø

LederKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.