Saksdokumenter til årsmøtet for 2021

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 19. Jan 2022

Årsmøtet gjennomføres digitalt på Microsoft Teams tirsdag 1. februar kl. 19:00 grunnet smittevernhensyn.


Møteinnkalling er utsendt til e-post adressen til alle registrerte medlemmer over 15 år.  

Kontakt ullensakerorientering@gmail.com dersom du mangler innkallingen.


Saksliste og saksdokumenter ligger her.


Valgkomiteens innstilling og styrets innstilling til valgkomite fremlegges på årsmøtet.


På vegne av styret,

Tommy Skårbø

Leder
Innkalling til årsmøte for 2021

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 4. Jan 2022


Det innkalles med dette til årsmøte for Ullensaker Orienteringslag tirsdag 1. februar 2022.

Sted: MS Teams (digitalt), evt. Frivillighetens hus, Jessheim (kan bli endret på kort varsel).

Tid: kl. 19:00

 

SAKLISTE: 


  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder og referent 
  3. Valg av to til å underskrive protokollen 
  4. Behandle årsmeldingen for 2021
  5. Behandle regnskapet for 2021
  6. Saker fra styret 
  7. Innkomne forslag
  8. Behandle budsjettet for 2022
  9. Valg 

Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/leder i hende innen 18. januar 2022. Sendes til ullensakerorientering@gmail.com 

 

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

 

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, se o-lagets Lovnorm §5.

For styret i Ullensaker o-lag, 

Tommy Skårbø

Leder