Innkalling til årsmøte for 2022

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 11. Jan 2023

Det innkalles med dette til årsmøte for Ullensaker Orienteringslag tirsdag 14. februar 2023.

Sted: Frivillighetens hus, Sveavegen 36, Jessheim.

Tid: kl. 19:00    

SAKLISTE: 

 

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder og referent 
  3. Valg av to til å underskrive protokollen 
  4. Behandle årsmeldingen for 2022
  5. Behandle regnskapet for 2022
  6. Saker fra styret 
  7. Innkomne forslag
  8. Behandle budsjettet for 2023
  9. Valg 

Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/leder i hende innen 31. januar 2023. Sendes til ullensakerorientering@gmail.com 

 

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, se o-lagets Lovnorm §5.

For styret i Ullensaker o-lag, 

Tommy Skårbø

Leder